Estatuts AMPA

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES COR
DE MARIA-SABASTIDA

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes COR DE MARIA-SABASTIDA està
constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de
maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i
subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d'1
de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març).
L’associació no té ànim de lucre.......

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

TRIPTICS CASALS D'ESTIU 2020

Quadre activitats extraescolars curs 2021-2022

Llistat d’establiments amb descomptes per a socis.