Estatuts AMPA

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES COR
DE MARIA-SABASTIDA

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes COR DE MARIA-SABASTIDA està
constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de
maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i
subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d'1
de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març).
L’associació no té ànim de lucre.......

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Activitats extraescolars Curs 2022-2023

Llistat d’establiments amb descomptes per a socis.

Coneixes les vies de comunicació de l'AMPA?